Mangler busksjikt. Relativt artsfattig feltsjikt av mindre kravfulle, lavvokste urter og graminider, der enkeltarter kan ha stor dekning. Varierende dekning av bunnsjikt med sterkt fuktighetskrevende moser.

Økologisk karakteristikk

Kjennetegnes ved et middels langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid. Snøen smelter som oftest ut i juni/juli. Finnes i skråninger på kalkfattig til middels kalkrik jord med mye åpen grus og stein, og overrisles av smeltevann fra snøfonner det meste av vekstsesongen. Grenser nedad mot våtsnøleier eller seine snøleier, og oppover mot leside eller fjellhei. Kildepåvirkede snøleier er avgrenset til moderate snøleier langs variabelen snødekkebetinget vekstreduksjon, og skilles fra øvrige moderate snøleier ved kildevannspåvirkning, dvs. tilførsel av friskt, oksygen- og kalkrikt grunnvann der vannbevegelsen er parallell med markoverflata. Våtsnøleier (V6), derimot, kjenntegnes av lengre varighet av snødekke og mark som tilføres smeltevann fra breer og fonner gjennom hele vekstsesongen og derfor har så høy, permanent markfuktighet at de inngår i våtmarkssystemer.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Under skråninger på veldig svakt hellende mark. Ofte noe grønn på farge pga. kilde- og nikkemoser.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper