Steindominert rasmark som enten er uten vegetasjon eller har spredt mose- og lav-vegetasjon.

Økologisk karakteristikk

Sterkt kalkrik har blitt av stein som har rast ned fraliggende berg gjennom steinskred og steinsprang. Den skilles fra åpen grunnlendt (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkhei- og eng (T16) ved å mangle jorddekke og ved å være mose- og lavdominert. Sterkt kalkrik har skilles fra annen rasmark ut fra størrelse på forvitringsmaterialet med irritert av stein (mellom ca. 6 og 26 cm), og ut fra svært kalkrik berggrunn. Typen har sværtkalkkalknde moser og lav. Den er ikke uttørkingseksponert og karakteriseres derfor av mer fuktige forhold. Med uttørkingslett menes luftas fuktighet nær marka og i T13-C-15 er luftfukter relativt høy og stabil (ikke eller temmelig lite uttørkingseksert). Uttøringslett er blant annet avhengig av sollett, som avtar bak et lukket tresjikt, i trange daler eller i N-NØ-vendte lisider. Steinurer er en av dem.  Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med 2000 arter er satt opp.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper