Åker er ensartede jordbruksarealer som brukes til dyrking av korn eller oljevekster og som høstes årlig. Dette er arealer som pløyes, sås og gjødsles regelmessig.

Økologisk karakteristikk

Åker er fulldyrket mark som er pløyd og tilsådd, gjødslet og/eller sprøytet, der det dyrkes mat- eller fôrvekster, gjerne i monokultur. Ugressvegetasjon i åker karakteriseres av ettårige, nitrofile arter, arter som tåler sterkt forstyrrelse i form av pløying, samt gjødsling og sprøyting. I åkerkanter kommer også flerårige arter inn. Mange er sørlige og varmekjære. Noen eksempler er vist i tabellen nedenfor. I brakklagt åker og etter hvert gjengrodd åker vil etter hvert flerårige, høyvokste og nitrofile ruderatarter etableres, typisk arter som hundekjeks, tistel-arter, kveke, hundegras, geitrams, stornesle, bringebær og lignende arter, og i seine suksesjonsstadier vil også busker og trær og med dem etter hvert også skogsarter komme inn.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Store ensartede og jevne flater med pløyd mark, som er tydelige i flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-SB, O3-C1.

Viktigste forvekslingsenheter

-