Består av åpen heipreget vegetasjon med flerårige urter og gras, iblant innslag av lyngvekster. Både moser og lav er vanlig i bunnsjiktet. Spredte busker kan forekomme

Økologisk karakteristikk

Typen forekommer i forsenkninger og dødisgroper på løsmasser som er så lett drenert at forsenkningene ikke fylles med vann. Dermed dannes heller ikke våtmarksvegetasjon. Ved mye nedbør på frossen mark og i snøsmeltingen samles imidlertid vann i bunnen av forsenkningene og enkelte år kan vegetasjonen fryse inn i is. Under slike forhold utvikles en heipreget vegetasjon med arter som tåler å fryse inn i is. Typen forutsetter tidvis langvarig og stabil frost, og fremmes av kalde vintre og tynt eller manglende snødekke. Den synes derfor å være begrenset til områder med svakt kontinentalt klima og er ikke kjent fra lavlandet. Tresjikt mangler delvis på grunn av lave vintertemperaturer; direkte fordi forsenkningene er kuldemagasiner. Alpine forekomster kjennetegnes bl.a. med vegetasjonssonering fra veldrenert mark omkring gropa, via gropas sidekanter der vann kan bli stående og fryse til is etter at telen har satt seg om høsten, til bunnen der vegetasjonen kan forbli innfrosset i is gjennom hele vinteren. Vegetasjonen har likhetstrekk med snøleievegetasjon. Vegetasjonen i bunnen av nordboreale dødisgroper har likhetstrekk med sidevegetasjonen i lavalpine dødisgroper, mens sidekant-vegetasjonen oftest er åpen og består av en lavhei med sterke likhetstrekk med fjell-lavhei. Det er forekomsten av innfrysings- og vanndekningstolerant hei- eller engpreget vegetasjon i bunnen av gropene som utgjør isinnfrysingsmark, mens omkringliggende natur med heipreg hører til andre hovedtyper. Kalkfattig og intermediær isinnfrysingsmark mangler kalkkrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forsenkninger med isinnfrysingsmark ses tydelig på flybilder med god oppløsning. Typen skilles godt fra omkringliggende skog og lavdominert hei øverst i gropene ved å ha en tuet struktur.

Utbredelse og regional fordeling

MB-NB, OC-C1. Utbredelse ikke kjent.

Viktigste forvekslingstyper