Mindre kalkrikt grottedyp består av akne bergflater uten vegetasjon i dype grotter. Bergarten er kalkfattig.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter indre del av dype grotter, dvs. naturlige hulrom i berg under jordoverflata i kalkfattige bergarter. Grensen mot midtre del av grotta trekkes der påvirkningen fra miljøet utenfra er borte, i praksis der hvor det ikke lenger er tilstrekkelig lys til at moser kan vokse. Skilles fra indre del av dyp karstgrotte på grunnlag av bergartens kalkinnhold.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Kan ikke identifiseres på flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1. Spredt over hele landet.

Viktigste forvekslingstyper