Åpen heipreget vegetasjon på grunnlendt mark. Dominert av tørketolerante lav, og spredt med tørketolerante urter og gras. Iblant krypende einer og lyngarter. Oftest glissent feltsjikt med mye naken jord og berg i dagen.

Økologisk karakteristikk

Jorddekt naturmark under skoggrensa på sure bergarter, i overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørkeutsatthet, sterk vindeksponering etc. forhindrer trevekst. Typisk på tørkeutsatte koller i sprekkedalslandskap (Østfold, Sørlands-kysten). Finnes på hyller og som jorddekte arealer i områder dominert av nakent berg; i åpninger i skog og langs kysten der primær suksesjon etter landheving gjør at jordsmonnutviklingen går langsomt. Artssammensetning med tørketolerante, lyselskende surbunnsarter. Mer tørkeutsatt enn grunnlendt lyngmark, og dominert av lav i bunnsjiktet. Tørketålende karplanter, glissen vegetasjon. Skilles fra nakent berg ved forekomst av jordboende arter i motsetning til berg der steinboende lav, moser og enkelte karplanter forekommer.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Typisk små arealer, gjerne på koller, vindeksponerte høydedrag, eller smale overganger mellom skog og berg i dagen. Ofte mosaikk med nakent berg. FF: Grå til hvit farge ved dominans av lav, og da meget jevn tekstur. Brunlig farge når lyngdekningen er større. Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst langs kyst og større innsjøer.

Viktigste forvekslingstyper