Tørt kalkfattig overheng består av nakne bergflater eller bergflater oftest med noe lav (særlig skorpelav) og spredte moser under overheng. Bergarten er kalkfattig.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter overheng og den ytterste delen av grotter, dvs. naturlige hulrom i berg under jordoverflata, i kalkfattige bergarter. Overheng er bergvegger med mer enn 90° helning og hulrom som strekker seg 0-5 meter innover i grotta. Overheng er sterkt påvirket av miljøet utenfor grotta, men ikke direkte påvirket av nedbør og annet nedfall ovenfra. Påvirkningen fra miljøet utenfra avtar gradvis innover og grensen mot ytre deler av dype grotter trekkes der påvirkningen utenfra er avtatt fra sterkt til betydelig, det vil si der miljøet er nokså sterkt skjermet. Kartleggingsenheten omfatter kalkfattige overheng som er tørke-utsatte og skilles fra kalkrike typer ut fra berggrunn og mangel på kalkkrevende arter. Variasjon relatert til uttørkingseksponering er viktig i overheng. Med uttørkingseksponering menes luftas fuktighet nær marka og i T5-C-5 er luftfuktigheten lav (temmelig til svært uttørkingseksponert). Uttøringseksponering er blant annet avhengig av soleksponering, og tørre overheng er lyseksponerte og ligger typisk i åpent terreng, ikke dekket av tett tresjikt, og i S-SV-vendte lisider. Artssammensetningen varierer også med bergartens kjemiske sammensetning med spesielle arter knyttet til kobber-rike eller jernrike bergarter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Overheng finnes i tilknytning bratte bergvegger. Kan ikke identifiseres på flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-HA, O3-C1. Spredt over hele landet.

Viktigste forvekslingstyper