Steindominert rasmark med mose- og lav-vegetasjon.

Økologisk karakteristikk

Kalkfattig fuktig ur består av stein som har rast ned fra ovenforliggende berg gjennom steinskred og steinsprang. Den skilles fra åpen grunnlendt mark (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkeng- og hei (T16) ved å mangle jorddekke og ved å være mose- og lavdominert. Kalkfattig fuktig ur skilles fra annen rasmark ut fra størrelsen på forvitringsmaterialet med dominans av stein (størrelse mellom ca. 6 og 26 cm), og ut fra kalkinnhold i berggrunnen. Kalkfattig grov ur mangler kalkkrevende moser og lav. Kalkfattig fuktig grov ur er ikke tørkeutsatt og karakteriseres også av mer fuktige forhold. Med uttørkingseksponering menes luftas fuktighet nær marka og i T13-C-11 er luftfuktigheten relativt høy og stabil (ikke uttørkingseksponert eller svært eller temmelig lite uttørkingseksponert). Uttøringseksponering er blant annet avhengig av soleksponering, som avtar bak et lukket tresjikt, i trange daler eller i N-NØ-vendte lisider. Ustabile steinurer inngår også i typen. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med diagnostiske arter er satt opp. Kun noen eksempler på arter som kan forekomme er satt inn nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper