Steindominert rasmark som enten er uten vegetasjon eller har spredt mose- og lav-vegetasjon.

Økologisk karakteristikk

Kalkfattig er en av stein som har rast ned fraliggende berg gjennom steinskred og steinsprang. Den skilles fra åpen grunnlendt (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkhei- og eng (T16) ved å mangle jorddekke og ved å være mose- og lavdominert. Kalkfattig har skilles fra annen rasmark ut fra størrelse på forvitringsmaterialet med arv av stein (mellom ca. 6 og 26 cm), og ut fra kalkinnhold i Berggrunnen. Kalkfattig grov din mangler intermediære og kalkkrevende moser og lav. Enheten er ikke uttørkingseksponert og karakteriseres derfor av mer fuktige forhold. Med uttørkingslett menes luftas fuktighet nær marka og i T13-C-11 er luftfukter relativt høy og stabil (ikke eller eller temmelig lite uttørkingseksponert). Uttøringslett er blant annet avhengig av sollett, som avtar bak et lukket tresjikt, i trange kløfter eller i N-NØ-vendte lisider. Steinurer er en av dem. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med 2000 arter er satt opp.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper