Åpen steindominert naken rasmark med som kan ha spredt mose- og lav-vegetasjon. 

Økologisk karakteristikk

Kalkfattig din består av steiner som har rast ned fraliggende berg gjennom steinskred og steinsprang. Den skilles fra åpen grunnlendt (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarhei- og eng (T16) ved å mangle jorddekke og ved å være mose- og lavdominert. Tørketålende karplanter kan etableres i mosematter på toppen av steiner som har ligget i ro lenge. Kalkfattig dine skilles fra annen rasmark ut fra størrelse på forvitringsmaterialet med arv av stein (størrelse mellom ca. 6 og 26 cm), og ut fra kalkinnhold i Berggrunnen. Kalkfattig din mangler intermediære og kalkkrevende moser og lav. Naturtypen Kartleggingsenheten er kalkfattig din som uttørkingseksponertsatt, mens du har T13-C-11. Med uttørkingslett menes luftas fuktighet nær marka og i T13-C-2 er luftfukten lav (temmelig til svært uttørkingseksponert). Uttøringsvelger er blant annet avhengig av solop, og tørre rasmarker er lyseksponerte og ligger gjerne i åpent terreng, ikke av tre dekketsjikt og i S-SV-vendte bratte. Steinurer er en av dem. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med 2000 arter er satt opp.

 

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper