Varierer fra naken sand og grus, lavvokst, pionerpreget vegetasjon med moser, lav og karplanter, til mer etablert vegetasjon med busker og trær. Historiske grus- og sandskred forekommer på steder der det tidligere har gått grus- eller sandskred.

Økologisk karakteristikk

 Historisk skredmark er oppstått etter én enkeltstående forstyrrelsesbegivenhet (én disruptiv skredbegivenhet), som ikke etterfølges av gjentatte, liknende skred, og hvor og den blottlagte marka derfor gjennomgår rask suksesjon mot en ettersuksesjonstilstand som typisk er fastmarksskogsmark. Disruptiv forstyrrelse har så stor intensitet at permanente populasjoner av stedstilknyttede arter fjernes, med påfølgende primær suksesjon. Typen finnes derfor i bratt terreng der erosjon i løsmassene har forårsaket ett skred. Omfanget kan variere, men må være stort nok til at det kan utgjøre en egen arealenhet for natursystemer. Historiske grus- og sandskred omfatter grus- og/eller sanddominert mark. Naken grus og sand, pionervegetasjon med moser og karplanter, og påfølgende suksesjonstrinn mot skog preger kartleggingsenheten, som derfor vil være preget av noe tilfeldighet i forhold til hvilke arter som etablerer seg. Skilles fra andre historiske skredmarker etter substrat. Historisk skredmark skilles fra aktiv skredmark på grunnlag av om marka er preget av aktive skred, eller er i suksesjon etter et tidligere, større skred, og er uten påvirkning fra aktive skredprosesser. Artssammensetningen er vesentlig forskjellig fra tilsvarende stabil mark, men er mangefullt kjent. Derfor ingen artsliste.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Dekker små arealer i bratte skråninger. Nakne grus- og sandskred skilles i flybilder fra omkringliggende vegetasjon etter farge og terrengform.

Utbredelse og regional fordeling

Utbredelse ukjent, trolig BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper