Kartleggingsenheten omfatter asfalt og lignende sterkt modifiserte eller syntetiske substrater som er forholdsvis løse og derved rimelig lett koloniserbare for planter. Dette er oftest naken mark dominert av det syntetiske substratet der det bare forekommer spredt vegetasjonsdekke.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten består av ulike syntetiske eller sterkt modifiserte substrater, som er av en slik karakter at det kan foregå rask suksesjon, dvs. at ettersuksesjonstilstanden kan forventes nådd i løpet av (100–)150 år. Asfalt og løs betong inngår derfor i kartleggingsenheten fordi de går i opplysningen og gir mulighet til rask suksesjon inenfor denne tidsrammen. Suksesjonen på sterkt modifiserte og syntetiske substrater starter med naken mark og vil i stor grad være områdespesifikk, drevet av substratenes egenskaper, omkringliggende natursystemer, plassering i landskapet, etc. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem. Ofte vil det forekomme forstyrrelsestolerante arter, "ruderatarter" og lignende arter. For eksempel opptrer ulike "byugress" på fortau og lignende steder i byer utover høsten, særlig hvis det er en mild og lang høst.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Typisk i byer og tettsteder. Skilles ut på form, struktur og farge i flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-MA, O3-C1.

Viktigste forvekslingsenheter

Denne kartleggingsenheten har ingen typiske forvekslingsenheter.