Åpen svakt kalkrik grunnlendt lavmark består av åpen tørrengpreget vegetasjon på grunnlendt mark. Kartleggingsenheten er dominert av lavvokste, tørketolerante urter og gras, iblant med spredte busker. Oftest er feltsjiktet glissent med en del naken jord og berg i dagen. Bunnsjiktet har tørketolerante moser og lav.

Økologisk karakteristikk

Jorddekt naturmark under skoggrensa på moderat kalkrike bergarter. Omfatter overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, noen steder også sterk vindeksponering, etc. forhindrer trevekst. Typisk for landhevingsområder langs kysten med primær suksesjon på berg og langsom jordsmonnsutvikling . Artssammensetning med svært tørketolerante, lyselskende arter. Mer tørkeutsatt enn grunnlendt lyngmark. Skilles fra sterkt kalkrik lavmark ved mangel på kalklågurtindikatorer og intermediær lavmark ved forekomst av lågurtindikatorer. Forekomst av jordboende karplantearter skiller fra nakent berg, som domineres steinboende lav og moser.

Merk at åpen grunnlendt mark i lavlandet (det vil si under skoggrensa) og som omgis av boreal hei (T31) eller semi-naturlig eller sterkt endret jordbruksmark (T32, T34, T45 etc.), per definisjon skal inkluderes i natursystem-hovedtypene den grenser til. Dette prinsippet er nærmere forklart under T2 i artikkel 3. Det betyr f.eks. at det ikke er rom for en stripe av åpen grunnlendt mark (T2) mellom nakent berg (T1) og semi-naturlig eng (T32).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Oftest små arealer, gjerne på koller, vindeksponerte høydedrag, eller smale overganger mellom skog og berg i dagen og mosaikk med nakent berg. FF: Grå til hvit farge ved dominans av lav, og da oftest jevn tekstur i flyfoto. Mørkner og kan være brun ved høg røsslyng-dekning, grønn når mye busker. Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Hele landet på moderat kalkrike bergarter, vanligst langs kysten og større innsjøer.

Viktigste forvekslingstyper