Artsfattig, bærlyng-dominert vegetasjon med spredte busker og med et glissent feltsjikt av lite kalkkrevende urter og gras. Mose-dominert bunnsjikt, som regel med innslag av lav. Lav dominerer i kontinentale områder.

Økologisk karakteristikk

På svært kalkfattig, jorddekt fastmark i hellende terreng med podsolprofil og med stabilt og tykt snødekke. Forekommer i LA omtrendt midt i rabb-snøleiegradienten. Grenser nedad mot snøleier og oppover mot lynghei eller lavhei. Snødekket gir god beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer, og jordsmonnet er sjelden frosset og normalt ikke utsatt for jordflyt (solifluksjon). Snøen smelter relativt tidlig i juni/juli og gir god markfuktighet og nokså lang vekstsesong. Busksjikt av nøysomme arter som einer og dvergbjørk. Musøre og skrubbær er viktig i oseaniske områder.

Utbredelse og regional fordeling

lavalpin sone (LA), O3-C1. I hele landet, men mest i snørike fjell.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende terreng, skråninger.

Viktigste forvekslingstyper