Sterkt intermediært til ekstremt kalkrikt snøleieberg består av fast berg uten jordekke, uten vegetasjon eller med noe mose og spredte lav. Kartleggingsenheten forekommer i forsenkninger i fjellet der snøen samler seg og blir liggende utover sommeren før den smelter, og på kalkrike bergarter.

Økologisk karakteristikk

Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekkepå flatberg og bergknauser, iblant mindre bergvegger. Finnes på sterkt intermediære eller rikere bergarter på steder med langvarig snødekke i fjellet, og som smelter seint ut. Karakteriseres derfor av arter som tåler kort vekstsesong. Ofte relativt fuktige forhold grunnet sein utsmelting med overrisling og lav fordampning. Skilles fra andre enheter innen nakent berg ved forekomst i høyfjellet på steder som smelter seint ut, gjerne i tilknytning til snøleier (T7). Artssammensetning dårlig kjent. Artslista er foreløpig og vil bli endret når ny kunnskap blir tilgjengelig. Trolig artsfattig og med innslag av snøleiearter, særlig moser. Kartleggingsenheten kan sannsynligvis forekomme på berg både med normal og avvikende kjemisk sammensetning.

Utbredelse og regional fordeling

(NB-)LA-HA, O2-C1.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.

Viktigste forvekslingstyper