Består av kantete steinblokker av varierende størrelse med vegetasjon dominert av lav og spredte moser. Karplanter kan forekomme på små flekker med finmateriale mellom blokkene. Kalkrik snøleie-blokkmark forekommer i forsenkninger i fjellet der snøen samler seg og blir liggende utover sommeren før den smelter, og på kalkrike bergarter.

Økologisk karakteristikk

Blokkmark er sammenhengende områder dominert av blokker eller steiner som sporadisk kan ha innslag av finere mineralmateriale, men som stort sett mangler jordsmonn mellom blokkene. Stein har størrelse på minst 6,4 cm og blokker er større enn 25,6 cm. Bortsett fra steinboende lav- og mosearter er vegetasjonen svært sparsom eller mangler helt. Blokkmark kan oppstå ved forvitring på stedet, og kalles da forvitringsblokkmark, eller ved at blokkene har kommet opp til overflata ved oppfrysing. Denne typen kalles oppfrysingsblokkmark. Kalkrik blokkmark er dannet av bergarter som er kalkrike ( KA∙fghi), typisk glimmerskifer, fyllitt, kalkstein og dolomitt. Kartleggingsenheten forekommer på steder i snaufjellet der snøen ligger lenge, slik at vekstsesongen blir kort, tilsvarende moderat til ekstremt snøleie. Artssammensetningen har likhetstrekk med nakent berg og blokkrik rasmark. Variasjon i artsinventar er mangelfullt kjent, men karakteriseres av alpine arter som er tilpasset kalkrike bergarter. Dessuten må artene tåle langvarig snødekke. Ofte mindre lavdekning enn i blokkmark utenfor snøleier. Skorpelav dominerer.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer både på flatmark og i skråninger som ikke er så bratte at de er rasutsatte. Grå farge i flybilder, stein og blokker vises oftest tydelig.

Utbredelse og regional fordeling

Utbredelse mangelfullt kjent, mest i LA-HA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper