Består av urtedominert vegetasjon på kortvarige, ustabile tangvoller, ofte som lange smale belter langs eksponerte strender. Vegetasjonen har tydelig innslag av næringskrevende arter.

Økologisk karakteristikk

Ettårsdriftvoller dannes i øvre geolitoral og supralitoral sone på eksponerte steder som regelmessig tilføres tang og tare fra havet, men som utsettes for så hyppig bølge- og vindforstyrrelse at driftmaterialet blir svært ustabilt. Mengden tilført organisk materiale og graden av forstyrrelse fra bølgeslag og vind varierer mye, og substratet er derfor mer eller mindre ustabilt. Driftmaterialet er også rikt på N og P og brytes raskt ned slik at vegetasjonen domineres av nitrofile og forstyrrelsestolerante arter. Flere opptrer også som "ugress" i åker og sterkt endret mark. Ettårsdriftvoller skilles fra beskyttede og moderat eksponerte driftvoller ved at de forekommer på mer eksponerte steder og derfor er utsatt for høyere forstyrrelsesintensitet. Dermed dominerer kortlevde arter, men ungplanter av flerårige arter kan forekomme. Driftvoller har høyere temperatur enn omgivelsene grunnet mørk farge og rask kjemisk nedbrytning av organisk materiale. Derfor er det ofte innslag av varmekrevende arter lenger mot nord i driftvoller enn andre naturtyper.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Kan ses som smale grønne til mørkebrune belter på strender, oftest tydelig separert fra omgivende vegetasjon. Ofte mer uryddig struktur enn strandenger.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-OC. Langs hele kysten. 

Viktigste forvekslingstyper