Består av grus- og steindominert substrat uten eller med spredt pionerpreget vegetasjonsdekke dominert av gras og urter. Kartleggingsenheten forekommer i supralitoralen på eksponerte strender.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter grus- og steindominert mark på eksponerte strender i supralitoral sone. Typen dannes på steder der sedimenter tilført fra landsida befinner seg i strandlinja. Erosjon fra bølger har vasket ut finsedimentene, mens grovere fraksjoner har blitt liggende igjen. Grovheten avhenger av størrelsesfordelingen i sedimentene og grad av bølgeeksponering da systemet ble formet. Finnes ofte som naken grus og stein (rullesteinstrender) i mosaikk med spredt vegetasjon mellom steinene. Innslag av strandengplanter på finere sedimenter kan forekomme mellom steiner. Ofte noe akkumulasjon av tang og tare med fragmenter av tangvollvegetasjon. Ligger i supralitoralbeltet og grensa mot epilitorale stein- og grusstrender (T29-C-1) trekkes ved øvre grense for sjøsprøyt, der hvor innslag av salttolerante arter stopper.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ligger i supralitoralbeltet. Lyst grå til brune farger i flybilder, ofte linjestrukturer på grunn av ulike høydenivåer.

Utbredelse og regional fordeling

 BN-NB, O3-OC.

Viktigste forvekslingstyper