Består av grus- og steindominert substrat uten eller med spredt og vegetasjonsdekke dominert av gras og urter.

Økologisk karakteristikk

Typen omfatter grus- og steindominert mark på eksponerte strender i supralitoral sone. Typen dannes på steder der sedimenter tilført fra landsida en gang har befunnet seg i strandlinja. Erosjon fra bølger har vasket ut finsedimentene, mens grovere fraksjoner har blitt liggende igjen. Grovheten avhenger av størrelsesfordelingen i sedimentene og grad av bølgeeksponering da systemet ble formet. Finnes ofte som naken grus og stein (rullesteinstrender) i mosaikk med spredt vegetasjon mellom større steiner. Innslag av strandengplanter på finere sedimenter mellom steiner. Grensa for supralitorale stein- og grusstrender trekkes ved øvre grense for sjøsprøyt, der hvor innslag av salttolerante arter stopper.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ligger i supralitoralbeltet. Lyst grå til brune farger i flybilder, ofte linjestrukturer på grunn av ulike høydenivåer.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB og ASHTZ, O3-OC.

Viktigste forvekslingstyper