Glissen og lavvokst vegetasjon på grus eller finere materiale, dominert av ettårige eller kortlevde urter. Kartleggingsenheten er ofte dominert av enkeltarter og kan ha vegetasjonsfrie partier.Kan også består av mer eller mindre vegetasjonsfrie flater. Moser mangler.

Økologisk karakteristikk

Artsfattig type med svært spesialiserte, salttolerante arter, ofte sukkulenter eller arter med andre tilpasninger til ekstrem saltholdighet. Forekommer i svake forsenkninger i supralitoralen, (bølgeslagsbeltet) på steder der sjøvann blir stående slik at det finner sted saltanriking av marka når saltvannet fordamper. Supralitoralen, eller bølgeslagsbeltet, er den delen av fjærebeltet som ligger over normalt flomål, men som jevnlig mottar havvann som sjøsprøyt. TForekommer typisk i åpninger og forsenkninger i sluttet strandengvegetasjon, også kalt saltpanner. Blir mindre vanlig mot nord fordi det kjøligere klimaet medfører redusert fordampning av saltvann.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forsenkninger og åpninger i strandeng, svakt hellende flater. Fototidspunkt i forhold til vannstand innvirker på synlighet i flyfoto. Flyfoto: Oftest lys grønn farge med svært jevn tekstur. Tekstur og farge konsistent innen regioner.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-OC. Finnes langs hele kysten. Tynnes ut nordover.

Viktigste forvekslingstyper