Glissen og lavvokst vegetasjon på grus eller finere materiale, dominert av ettårige eller kortlevde urter. Ofte dominert av enkeltarter og med vegetasjonsfrie partier, eller mer eller mindre vegetasjonsfri.

Økologisk karakteristikk

Artsfattig type med svært spesialiserte, salttolerante arter, ofte sukkulenter eller arter med andre tilpasninger til ekstrem saltholdighet. Forekommer i svake forsenkninger i supralitoralen på steder der sjøvann blir stående etter flo slik at det finner sted saltanriking av marka når saltvannet fordamper; typisk i åpninger og forsenkninger i sluttet strandengvegetasjon. Blir mindre vanlig mot nord fordi det kjøligere klimaet medfører redusert fordampning av saltvann.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forsenkninger og åpninger i strandeng, svakt hellende flater. Fototidspunkt i forhold til vannstand innvirker på synlighet i flyfoto. FF: Oftest lys grønn farge med svært jevn tekstur. Tekstur og farge konsistent innen regioner.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-OC. Finnes langs hele kysten. Tynnes ut nordover, og er relativt sjelden i Troms/Finnmark.

Viktigste forvekslingstyper