Består av stein- og grusdominert mark med mye finmateriale mellom steinene. Vegetasjonsdekket er fragmentarisk og dominert av tueplanter, graminider, og snøskyende moser og lav. Dvergbusker og starr mangler. Frosthevingsprosesser og polygonmark er vanlig. Intermediær og svakt kalkrik polarørken forekommer på svakt kalkrik mark.

Økologisk karakteristikk

Polarørken er stein- og grusdominert mark som forekommer nord for, eller ovenfor sonen med arktisk tundra. Naturtypen er resultatet av frostforvitring som danner et fint til middels grovt substrat, det vil si kornstørrelser fra silt i oppfrysningsflekker til dominans av grus og stein.

Intermediær og svakt kalkrik polarørken er oftest assosiert med sedimentære bergarter. Vitringsmaterialet inneholder ofte mye silt, og frostprosessene sorterer sedimentene slik at blokkene blir liggende i mer eller mindre regelmessige striper med finere fraksjoner i mellom (polygonmark).  Typen kan ha et relativt sammenhengende vegetasjonsdekke med tueplanter og snøskyende moser. Noe basekrevende arter forekommer.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Oftest store, sammenhengende og vide flater. Kan forekomme helt ned til havnivå.

Utbredelse og regional fordeling

APDZ. Som sonal type i nordlige og østlige deler på Svalbard, og i tillegg som høydeutforming i alle deler av Svalbard, over 200-500 m o.h.

Viktigste forvekslingstyper