Karakteriseres av ekstensivt hevdpreg med moderat intensitet. Dette er ofte tresatte enger (hagemarker) eller kantområder dominert dels av høyvokste urter og gras , gjerne med spredte busker (ofte ore- og vier-arter) og trær (bl.a. gran og bjørk; hagemark eller lauveng). Gjengroingsstadier særlig med ore- og vier-arter, og/eller med mer eller mindre tett tresjikt.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten forekommer på kalkrik berggrunn med kildevannspåvirkning, oftest i hellende terreng. Artssammensetning med noen indifferente og noen kalkkrevende urter og gras, delvis dominert av arter som også er fuktighetskrevende; flere skogarter inngår. Bunnsjikt dels med fuktighetskrevende skogmoser som tåler litt hevd. Nitrogentolerante arter kan komme sterkere inn ved gjengroing. . Forekommer både i kanten av innmark og i utmark. Gjengroing skjer raskt, og typen kan da være vanskelig å skille, f.eks. fra kildevannspåvirket skog. Skilles fra kalkfattigere enger ved forekomst av svært kalkkrevende arter, fra friske og tørre enger ved forekomst av fuktkrevende høystauder og fravær av uttørkingstolerante arter, fra enger med klar hevd og svak gjødselpåvirkning ved svakere innslag av hevdkrevende eller nitrofile arter. Mange enger er i gjengroing etter opphør av skjøtsel for noen tiår tilbake (evt. lavere beitetrykk), og disse har gjerne høyere strødekning og endret artsutvalg i retning skog. Informasjon om tidligere skjøtsel og gamle flybilder er nyttig for identifisering av gjengrodde enger.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

KKan forekomme i alle terrengposisjoner, men vanligst i noe hellende terreng. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei, skogkledd myr og skog. Flyfoto: Oftest mørk grønn farge; tørre partier lysere grønne. Tekstur og farge varierer lite innen regioner, oftest jevn (men tuer er vanlig og gir karakteristisk tekstur), styres av eventuell tresjiktsdominans.

Utbredelse og regional fordeling

Hele landet, relativt vanlig (men ofte i gjengroing); BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper