Homogen eng karakterisert av innsådde arter for gressproduksjon med et intensivt hevdpreg, det vil si nokså regelmessig pløyd, gjødslet og sådd til med fôrvekster.

Økologisk karakteristikk

Oppdyrket intensiv slåtteeng omfatter innmarksarealer som over lengre tid benyttes til dyrking av gressvekster og som ikke inngår i regelmessig rotasjon med korn eller andre ettårige jordbruksvekster. Dette er arealer som brukes til fôrhøsting (høyslått eller silo), og som er dominert av innsådde gressarter. Skilles fra eng-aktig oppdyrket mark (T40) ved å være mer intensivt drevet, først og fremst sterkere gjødslet og preget av innsådde gressarter og kløver, og ved å være regelmessig pløyd. Til forskjell fra oppdyrket sterkt intensiv slåtteeng (T45-C-3) er oppdyrket intensivt slåtteeng preget av noe mindre gjødsling og sprøyting, mens oppdyrket varig eng med lite intensivt hevdpreg (T45-C-1) ofte forekommer i brattere eller mer kupert terreng på upløyde arealer. Ugressvegetasjon med kortlevde og nitrofile arter og flerårige arter i engkanten inngår i typen. Eksempler finnes i tabellen nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Større homogene flater, oftest i relativt flatt terreng.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Finnes i hele landet, men vanligst i MB og NB.

Viktigste forvekslingstyper