Grasdominert spredt vegetasjon på tørr jord med saltanriking i øvre jordlag. Kartleggingsenheten forekommer i kontinentale områder på Svalbard.

Økologisk karakteristikk

Arktisk steppe kjennetegnes ved jordsmonn preget av oppadgående vanntransport, saltanriking nær jordoverflata og pH vanligvis i intervallet 8,5–10,5. Typen er kjent fra klart kontinentale områder langs Wijdefjorden på Svalbard, et område med sterk regnskygge og svært tørt klima (godt under 100 mm årsmiddelnedbør). De tørre forholdene medfører oppadgående vanntransport med saltanriking nær jordoverflata. pH i jorda er svært høy, typisk 8,5–10,5. Her er det utviklet steppevegetasjon karakterisert ved dominans av gressaktige arter, og moser og lav som ellers er vanlige i Arktis, mangler. Ekstreme rabber med snømangel om vinteren og ekstrem uttørkning om sommeren dominerer i kartleggingsenheten med grussaltgras Puccinellia angustata og tuemure Potentilla pulchella som viktigste arter, og innslag av strirapp Poa hartzii og svalbardsaltgras Puccinellia svalbardensis. Kartleggingsenheten forekommer også på noe mindre vindeksponerte steder, da ofte med dominans av polarrødsvingel Festuca rubra ssp. richardsonii og purpurkarse Braya purpurascens. Tørr steppelignende vegetasjon uten saltanriking med dominans av bergstarr Carex rupestris skal typifiseres til kontinentale utforminger av Fjellhei, leside og tundra (T3).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Åpen og glissen vegetasjon både på avblåste rabber og på mer vindbeskyttede steder.

Utbredelse og regional fordeling

MATZ, C2. Forekommer i kontinentale områder langs Wijdefjorden på Svalbard.

Viktigste forvekslingstyper