Finnes i arealer som har smeltet fram etter lille istids maksimum, og oftest vises synlige morenetrinn i økende avstand fra brefronten. Snøleie-initialer har varierende dekning av graminider, urter og moser avhengig av stadium i primærsuksesjonen.

Økologisk karakteristikk

Snøleie-initialer finnes på steder som har smeltet fram etter lille istids maksimum, og som er dekket av løsmasser. Det vil for det norske fastlandet si etter ca. 1750, i Arktis noe seinere,. På slike steder foregår det en langsom primærsuksesjon der det gjennom etablerings- og konsolideringsfasen (LA∙cdef) finner sted en gradvis differensiering av artssammensetningen i retning av normale natursystemer over skoggrensa. Snøleieinitialer finnes på steder der snøen ligger lenge og det etter hvert utvikles snøleier (T7) eller våtsnøleie og snøleiekilde (V6). Kartleggingsenhetenskilles fra fjellhei-initialer på grunnlag av snødekkets varighet og forekomst av snøleiearter, mens typiske arter fra fjellhei mangler. Den skilles fra snøleier ved tynt jordsmonn, da jordsmonnsutvikling i fjellet tar lang tid, og ved at snøleienes karakteristiske artssammensetning ennå ikke er nådd. Artssammensetningen vil gradvis endres i retning ettersuksesjonstilstanden og lister over diagnostiske arter finnes under de respektive hovedtypene. Breforland i pionerfasen karakteriseres av mye blottlagt mineraljord og pionerarter der differensiering av natursystemer ikke er påbegynt. Kartlegges best ved å ha kjennskap til plassering av de ytterste morenene (fra ca. 1750).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes nedenfor breer i fjellet. Snøleier.

Utbredelse og regional fordeling

LA-HA, O3-C1. Sjelden i O3.

Viktigste forvekslingstyper