Svært kalkfattig moderat snøleie karakteriseres av svært artsfattig feltsjikt av graminider med spredte innslag av noen få lite næringskrevende urter, sjelden litt lyng. Vedaktige planter spiller underordnet rolle. Bunnsjiktet er hovedsakelig dominert av moser og noe lav.

Økologisk karakteristikk

Moderate snøleier kjennetegnes ved et middels langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid. Snøen smelter som oftest ut i juni. T7-C-1 finnes på fastmark i skråninger på svært kalkfattig, veldrenert mark, av og til også fuktig mark. Forekommer i LA og nedre del av MA i nedre deler av rabbe-snøleiegradienten. Grenser nedad mot seine snøleier og oppover mot leside og fjellhei. Merk at trinnene langs rabbe-snøleiegradienten kan fordele seg annerledes i terrenget, siden fullstendige terrengprofiler med typisk sonering ofte ikke finnes. Finnskjegg vanlig, ofte dominerende i oseaniske fjell. Skilles fra rikere snøleier ved mangel på intermediære og mer kalkkrevende arter. Moderate snøleier kan også forekomme på åpen mark nedenfor skoggrensen på steder der mye snø samles og blir liggende lenge utover vekstsesongen.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O3-C1. Mest vanlig i LA. 

Viktigste forvekslingstyper