Eng-aktig oppdyrket mark er åpen engpreget vegetasjon dominert av gras og urter på tidligere oppdyrket mark.

Økologisk karakteristikk

Dette er tidligere åker eller gjødslet eng som i lang tid har vært hevdet som ekstensivt drevet eng (slått eller beite, uten eller med lite gjødsling, ikke sprøyting), og som derfor overfladisk minner om semi-naturlig eng, men har en annen opprinnelse. Artssammensetningen har tydelig innslag av arter forbundet med dyrket mark, som innsådde arter, åkerugras og nitrofile arter, men har også fellestrekk med semi-naturlige engtyper. Man vil derfor typisk finne en blanding av arter som er typiske for oppdyrkede varige enger og semi-naturlige enger. Felles for disse artene er at de tåler relativt næringsrik mark og at de klarer å kolonisere slik mark relativt raskt. Kartleggingsenheten kan være vanskelig å skille både fra T45-C-1 og T32. Sjekk av gamle flybilder og informasjon fra lokale kilder kan gi viktig informasjon om tidligere bruk f.eks. som tidligere åkerlapper omgitt av semi-naturlig eng eller tidligere gjødslede enger som ikke har vært gjødslet på lang tid, der semi-naturlige engarter har etablert seg. Kartleggingsenheten omfatter betydelig variasjon, men er mangelfullt undersøkt. I tillegg til at den fyller et økologisk tomrom mellom T45 og T32, finnes trolig variasjon i artssammensetning relatert til kalkinnhold og jordfuktighet. T41-C-1 vil trolig etter lang tid med et semi-naturlig skjøtselsregime utvikle seg til semi-naturlig eng. Overgangen til T32 har funnet sted når artssammensetning ikke lenger kan skilles fra semi-naturlig eng under tilsvarende miljøforhold. Kunnskap om og hvor lang tid dette eventuelt tar mangler.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

På tidligere innmark, ofte nær gårder. Jevn overflatestruktur.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingsenheter