Består av kantete steinblokker av varierende størrelse uten vegetasjon. Kartleggingsenheten forekommer i forsenkninger i fjellet der snøen samler seg og blir liggende så lenge utover sommeren før den smelter at det bare er naken blokkmark uten vegetasjon.

Økologisk karakteristikk

Blokkmark er sammenhengende områder dominert av blokker eller steiner som sporadisk kan ha innslag av finere mineralmateriale, men som stort sett mangler jordsmonn mellom blokkene. Stein har størrelse på minst 6,4 cm og blokker er større enn 25,6 cm. Natursystemet har oppstått ved forvitring på stedet, og kalles da forvitringsblokkmark, eller ved at blokkene har kommet opp til overflata ved oppfrysing. Denne typen kalles oppfrysingsblokkmark. Blokkmark i vegetasjonsfritt snøleie forekommer på steder i snaufjellet der snøen ligger så lenge, og vekstsesongen blir så kort, at ingen arter kan opprettholde varige populasjoner. Den finnes på både kalkfattige og kalkrike bergarter, og skilles fra andre typer ved å mangle arter og forekomme i snaufjellet i vegetasjonsfrie snøleier (SV∙g), dvs. snøleier som smelter ut svært seint, seinere enn ekstreme snøleier. Ofte lys farge på steinene grunnet manglende skorpelav.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer både på flatmark og i skråninger som ikke er så bratte at de er rasutsatte. Lys farge på grunn av manglende lavvegetasjon. Stein og blokker vises oftest tydelig i flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

Utbredelse mangelfullt kjent, mest i LA-HA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper