Åpen svakt kalkrik grunnlendt lyngmark består av åpen vegetasjon på grunnlendt mark. Kartleggingsenheten er dominert av tørketolerante og lavvokste urter og gras, iblant med spredte busker. Oftest glissent feltsjikt med en del naken jord og berg i dagen. Kan ha bunnsjikt med tørketolerante moser og noe lav.

Økologisk karakteristikk

Omfatter jorddekt naturmark under skoggrensa på moderat kalkrike bergarter. Finnes i overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, noen steder også sterk vindeksponering, etc. forhindrer trevekst. Omfatter grunne, jorddekte arealer, bl.a. i sprekker i bergknauser og overgangssonre mellom nakent berg og skog og på hyller i bergvegger. Dannes også langs kysten ved primær suksesjon etter landheving på steder hvor jordsmonnutviklingen på berg foregår langsomt. Mindre tørkeutsatt enn grunnlendt lavmark, som har dominans av tørketålende lav, og der moser spiller en underordnet rolle. Skilles fra sterkt kalkrik lyngmark (T2-C-7) ved mangel på kalklågurtindikatorer og fra åpen intermediær grunnlendt lyngmark (T2-C-3) ved forekomst av lågurtindikatorer. T2-C-5 domineres av jordboende karplantearter, mens nakent berg kun inneholder steinboende lav og moser.

Merk at åpen grunnlendt mark i lavlandet (det vil si under skoggrensa) og som omgis av boreal hei (T31) eller semi-naturlig eller sterkt endret jordbruksmark (T32, T34, T45 etc.), per definisjon skal inkluderes i natursystem-hovedtypene den grenser til. Dette prinsippet er nærmere forklart under T2 i artikkel 3. Det betyr f.eks. at det ikke er rom for en stripe av åpen grunnlendt mark (T2) mellom nakent berg (T1) og semi-naturlig eng (T32).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Oftest små arealer, smale overganger mellom skog og berg i dagen og mosaikk med nakent berg. FF: Ofte grønn farge, men mørkner når busksjikt finnes, og blir brunlig ved høy lyngdekning. Tekstur i flyfoto jevn når busksjikt mangler. Tekstur og farge konsistent innen regioner.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Hele landet på moderat kalkrike bergarter først og fremst på eksponerte steder.

Viktigste forvekslingstyper