Boreal hei er åpne heipregete, først og fremst dvergbuskdominerte natursystemer uten dominerende tresjikt. Intermediær boreal lavhei forekommer på middels næringsrik og temmelig til ekstremt tørkeutsatt mark. Bunnsjikt består av tørketålende moser og lav.

Økologisk karakteristikk

Boreal hei er dannet ved avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk. Seterdrift med vedhogst, osteproduksjon, osv., tjærebrenningog trekullproduksjon til gruver er årsaken til avskogingen, som derfor særlig foregikk i NB sone. Et kjølig og tørt klima her reduserer trevekst, som sammen med moderat husdyrbeite og stadig behov for ved og trevirke sørget for at områdene forble treløse. Boreal hei kjennetegnes av at beitetrykket gjennomgående var, og er, svakere enn i semi-naturlig eng, og vegetasjonen domineres av lyngvekster i motsetning til gras og urter i eng. Innslag av skogsarter og noe kulturmarkstilknyttede arter forekommer. Intermediær boreal lavhei mangler svakt til sterkt kalkkrevende arter og karakteriseres av tørketolerante arter med innslag av lav. Gjengroing med økende busk- og tredekning ved opphør av spredt utmarksbeite. Vanskelige overgangsformer mot kystlynghei, som karakteriseres av lyngbrenning, og fjellhei, som ligger over klimatisk skoggrense og karakteriseres av fjellarter. Gjengroende semi-naturlig eng har som regel tydeligere innslag av kulturmarkstilknyttede gras og urter. Informasjon om tidligere skjøtsel og gamle flybilder kan være til hjelp.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Oftest gradvis overgang mot tilgrensende skogsvegetasjon. Grenser mot fjellhei eller semi-naturlig eng ikke mulig å avgrense entydig i flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst i MB og NB i innlandet.

Viktigste forvekslingstyper