Blokkdominert rasmark som kan være mer eller mindre vegetasjonsfri eller ha spredt mose- og lav-vegetasjon. 

Økologisk karakteristikk

Intermediær og svakt kalkrik grov din består av store blokker som har rast ned ned ned berg gjennom steinskred og steinsprang. Den skilles fra åpen grunnlendt (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarhei- og eng (T16) ved å mangle jorddekke og ved å være mose- og lavdominert. Tørketålende karplanter kan etableres i mosematter på toppen av butikken blokker. Intermediær og svakt kalkrik grov skilles fra annen rasmark vedstår av grovt forvitringsmateriale, store, blokker (størrelse mellom ca. 26 og 410 cm) og ut fra kalkinnhold i Berggrunnen. Kartleggingsenheten har noe mer kalkkrevende arter enn T13-C-1, menn mangler svært kalkkrevende moser og lav. Kartleggingsenheten er temmelig til svært uttørkingseksponert. Med uttørkingsopatør menes luftas fuktighet nær marka. Uttøringsvelger er blant annet avhengig av solop, og tørre rasmarker er lyseksponerte og ligger gjerne i åpent terreng, ikke av tre dekketsjikt og i S-SV-vendte bratte. Det er ikke noe jeg skal gjøre. De største blokkene i en rasmark transporteres ned og i en talusskråning vilt blokker finnes i nedre del. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med 2000 arter er satt opp. Kun noen eksempler på arter som kan er satt satt satt inn nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper