Intermediært moderat snøleie karakteriseres av engpreget vegetasjon med et relativt artsrikt feltsjikt av graminider og urter. Bregner kan inngå, særlig på Vestlandet og på steinete mark. Vedaktige planter spiller en underordnet rolle. Bunnsjiktet består hovedsakelig av moser, mens det er lite lav.

Økologisk karakteristikk

Moderate snøleier kjennetegnes ved et middels langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid. Snøen smelter som oftest ut i juni. T7-C-3 finnes på fastmark i skråninger på middels kalkrik og veldrenert jord som til tider kan tørke ut. Forekommer i LA og nedre del av MA i nedre deler av rabbe-snøleiegradienten. Grenser nedad mot seine snøleier og oppover mot leside og fjellhei. Merk at trinnene langs rabbe-snøleiegradienten kan fordele seg annerledes i terrenget, siden fullstendige terrengprofiler med typisk sonering ofte ikke finnes. Skilles fra fattigere typer ved innslag av flere intermediært kalkkrevende arter og fra kalkrike snøleier ved mangel av svakt kalkkrevende arter. Moderate snøleier kan også forekomme på åpen mark nedenfor skoggrensen på steder der mye snø samles og blir liggende lenge utover vekstsesongen.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1. Mest vanlig i LA.

Viktigste forvekslingstyper