Kildepåvirket fuglefjell-eng består av kildevannspåvirket tett og frodig gress- og urtedominert engvegetasjon som forekommer mest typisk i bratte skråninger nedenfor fuglefjell.

Økologisk karakteristikk

Kildepåvirket fuglefjell- eng dannes i skråninger nedenfor og i fuglefjell på steder som er påvirket av kildevann. Fuglegjødslingen gir et jordsmonn med svært høyt innhold av fosfor og nitrogen, som mer eller mindre overstyrer variasjon knyttet til mineralnæring langs kalkinnholdgradienten. På fuglegjødslede steder utvikles en vegetasjon dominert av arter som utnytter forhøyede nitrogen- og fosfor-konsentrasjoner. Engene er fattige på moser, og lav mangler som oftest. Innenfor typen er det variasjon i artssammensetning knyttet til mengde fosfor og nitrogen. Oftest artsfattig, da kun et fåtall arter tåler sterk naturlig gjødsling. Skilles fra øvrige fuglefjellenger ved å være dominert arter som favoriseres av friskt kildevann, typisk høystauder. Fuglefjell-enger beites ofte av sau. Semi-naturlige enger mangler det tydelige innslaget av nitrofile arter som forekommer i T8-C-1.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Skilles fra omkringliggende berg ved tydelig grønnfarge. Ofte skyggeeffekter på flyfoto på grunn av hellende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-OC. Vanligst langs ytterkysten fra MR til Fi.

Viktigste forvekslingstyper