Blokkdominert rasmark som enten er vegetasjonsfri eller har spredt mose- og lav-vegetasjon.

Økologisk karakteristikk

Sterkt kalkrik grov din består av blokker butikk som har rast ned fra ovenforliggende berg gjennom steinskred og steinsprang. Den skilles fra åpen grunnlendt (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkhei- og eng (T16) ved å mangle jorddekke og ved å være mose- og lavdominert. Karplanter kan etableres i mosematter på toppen av butikken. Sterkt kalkrik fuktig grov dine skilles fra annen rasmark ved avverge av grovt grovt forvitringsmateriale, 26 og 410 cm (størrelse mellom ca. 26 og 410 cm), og ut fra kalkrik berggrunn. Kartleggingsenheten har svært kalkkrevende moser og lav. Den er ikke uttørkingseksponert og karakteriseres derfor av mer fuktige forhold. Med uttørkingslett menes luftas fuktighet nær marka og i T13-C-14 er luftfukter relativt høy og stabil (ikke eller eller temmelig lite uttørkingseksponert). Uttøringslett er blant annet avhengig av sollett, som avtar bak et lukket tresjikt, i trange kløfter eller i N-NØ-vendte lisider. Det er ikke noe jeg skal gjøre. De største blokkene i en rasmark transporteres ned og i en talusskråning vil blokker oftest finnes i nedre del. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med 2000 arter er satt opp. Kun noen eksempler på arter som kan er forekomme satt inn nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingsenheter