Homogen eng karakterisert av innsådde arter for gressproduksjon. Arealet er svært intensivt drevet med det vil si regelmessig pløyd, med et tydelig gjødselspreg og sådd til med fôrvekster.

Økologisk karakteristikk

Oppdyrket svært intensiv slåtteeng omfatter innmarksarealer som over lengre tid benyttes til dyrking av gressvekster og som ikke inngår i regelmessig rotasjon med korn eller andre ettårige jordbruksvekster. Dette er arealer som brukes til fôrhøsting (høyslått eller silo), og som er regelmessig pløyd, gjødslet og ofte også sprøytet og dominert av innsådde gressarter. Skilles fra eng-aktig oppdyrket mark (T40), oppdyrket varig eng med lite intensivt hevdpreg (T45-C-1) og oppdyrket intensiv slåtteeng (T45-C-2) ved å være mer intensivt drevet. I tillegg til fôrvekster også ugressvegetasjon, som har fellestrekk med åker, og som inneholder kortlevde og nitrofile arter, samt flerårige arter i engkanten. Eksempler finnes i tabellen nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Større homogene flater i relativt flatt terreng.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Finnes i hele landet, men vanligst i MB og NB.

Viktigste forvekslingstyper