Består av åpen engpreget vegetasjon med flerårige urter og gras på kalkrik mark. Både moser og lav er vanlig i bunnsjiktet. Spredte busker kan forekomme.

Økologisk karakteristikk

Rasmarkeng og -hei omfatter naturlig åpen, engpreget vegetasjon på deler av talusskråninger med stabilisert, jorddekt mark og sluttet vegetasjon. Betinges av stadig tilførsel av rasmateriale (snø, steiner) ovenfra, men er stabil nok til at karplanter dominerer vegetasjonen. Sortering av rasmaterialet med finmateriale øverst og grovere blokker nederst i rasmarka medfører at rasmarkeng og -hei er vanligst øverst i rasmarker. Mangler klart kalkkrevende arter, men inneholder noe mer kalkkrevende arter enn kalkfattig rasmarkeng. Naken rasmark (T13) mangler jorddekke og domineres av moser og lav. Ustabilisert vegetasjon med klart raspreg skiller fra fjellhei og leside (T3). Kan også være beitepåvirket, og mange arter er felles med semi-naturlig eng, slik at grensa mot T32 kan være vanskelig å trekke. Informasjon om tidligere og nåværende skjøtsel kan være til hjelp. Tydelig innslag av semi-naturlige engarter og beitespor indikerer T32.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Grønn relativt jevn struktur på flybilder skiller godt mot naken rasmark, berg og skog. Ofte i mosaikk med naken rasmark (T13). Bratt terreng gir skyggeeffekter.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1. Vanligst på Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellet. 

Viktigste forvekslingstyper