Erosjonspreget flomskogsmark består av vierkratt, med doggpil som tyngdepunktart i dennes utbredelsesområde, ellers med innslag av arter som gråor og svartvier. Kartleggingsenheten inneholder for øvrig arter som også finnes i de andre flomskogsmarks-kartleggingsenhetene. Rakle- og bladstrø dekker grunnen på seinsommeren, det er svært liten humusdannelse og bunnsjiktet er dårlig utviklet.

Inneholder for øvrig arter som også finnes i de andre flomskogsmarks-kartleggingsenhetene. Rakle- og bladstrø dekker grunnen på seinsommeren, det er svært liten humusdannelse og bunnsjiktet er dårlig utviklet.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten opptrer på steder som er sterkt påvirket av flom, der erosjon er viktigere enn sedimentasjon.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Dekker et smalt belte på erosjonsutsatte steder langs større elver. Flyfoto: Lys grå farge i flyfoto ved dominans av stein og grus, men oftest mørkt grønn ved tett kratt av grønne viere og starr i undervegetasjonen. Veksling mellom ulike utforminger kan gi opphav til karakteristisk tekstur i flyfoto. Både farge og tekstur er ofte konsistent innen regioner, men kan variere en del mellom ulike regioner.

Utbredelse og regional fordeling

Typen forekommer langs store elver. Dominans av doggpil er begrenset til SØ-Norge med tyngdepunkt i Gudbrandsdalen og langs Glomma.

Viktigste forvekslingstyper