Åpen heipreget vegetasjon på grunnlendt mark. Dominert av lyng, stedvis også lavvokste urter og gras, iblant med spredte busker og små trær. Oftest glissent feltsjikt med en del naken jord og berg i dagen. Bunnsjikt varierende, oftest med tørketolerante moser og noen busklav.

Økologisk karakteristikk

Jorddekt naturmark under skoggrensa på sure bergarter, i overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørkeutsatthet, sterk vindeksponering etc. forhindrer trevekst. Finnes på hyller og som jorddekte arealer, bl.a. i forsenkinger og sprekker i områder dominert av nakent berg og i overganger mellom nakent berg og skog. Dannes også langs kysten ved primær suksesjon etter landheving der hvor jordsmonnutviklingen på berg foregår langsomt. Artssammensetning med tørketolerante, lyselskende surbunnsarter. Noe mindre tørkeutsatt enn grunnlendt lavmark, som har dominans av tørketålende lav og der moser spiller en underordnet rolle. Skilles fra nakent berg ved forekomst av jordboende arter i motsetning til berg der steinboende lav, moser og enkelte karplanter forekommer.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Hele landet under skoggrensa, først og fremst langs kysten på eksponerte steder, kanskje også langs større innsjøer.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Typisk små arealer, smale overganger mellom skog og berg i dagen. Ofte mosaikk med nakent berg. Flyfoto: Ofte brun og jevn tekstur, rødbrun farge ved høyt innslag av røsslyng. Tekstur og farge konsistent innen regioner.

Viktigste forvekslingstyper