Fast berg enten uten vegetasjon eller dominert moser, noe lav og spredte karplanter.

Økologisk karakteristikk

Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på flatberg, bergknauser eller bergvegger på svært eksponerte steder i åpen mark med direkte solinnstråling der luftfuktigheten er lav. Typen er mest utbredt i høyfjellet eller langs kysten. Karakteriseres av spesielt lavarter som tåler sterkt vindeksponering og ved forekomst på svært kalkfattige til svakt intermediære bergarter på eksponerte steder. Arter tilpasset sterkt intermediær eller rikere berggrunn mangler. Dominans av tørketolerante lav og moser. Karplanter kan forekomme i sprekker og på små hyller. Slike mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i naturtypen når de er helt omsluttet av nakent berg. Ofte innslag av litt nitrofile arter grunnet naturlig gjødsling på fuglesteiner.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB og ASHTZ, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper