Åpen blokkdominert naken rasmark eller med mose- og lav-vegetasjon.

Økologisk karakteristikk

Kalkfattig grov din består av store blokker som har rast ned fraliggende berg gjennom steinskred og steinsprang. Den skilles fra åpen grunnlendt (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkhei- og eng (T16) ved å mangle jorddekke og ved å være mose- og lavdominert. Tørketålende karplanter kan etableres i mosematter på toppen av butikken blokker. Kalkfattig grov dine skilles fra annen rasmark ved slaveri av grovt forvitringsmateriale, blokker store (størrelse mellom ca. 26 og 410 cm) og ut fra kalkinnhold i Berggrunnen. Kalkfattig grov din mangler intermediære og kalkkrevende moser og lav. Naturtypen Kartleggingsenheten og uttørkingseksponert kalkfattig grov som tørkeutsatt, mens du har T13-C-10. Med uttørkingslett menes luftas fuktighet nær marka og i T13-C-1 er luftfukten lav (temmelig til svært uttørkingseksponert). Uttøringsvelger er blant annet avhengig av solop, og tørre rasmarker er lyseksponerte og ligger gjerne i åpent terreng, ikke av tre dekketsjikt og i S-SV-vendte bratte. Steinurer er en av dem. De største blokkene i en rasmark transporteres ned og i en talusskråning vilt blokker finnes i nedre del. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med 2000 arter er satt opp. Kun noen eksempler på arter som kan er satt satt satt inn nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper