Feltsjikt dominert av grasarter og med varierende innslag av urter og skogsarter (karplanter og moser). Forekommer som kantsoner til enger eller som åpne til tresatte enger eller hagemarker og i utmark.

Økologisk karakteristikk

På relativt harde bergarter og kalkfattig frisk til fuktig mark med en viss jorddybde. Forekomst av lyngarter og andre arter typisk for skogsmark øker med redusert hevdpreg og avtakende bruk (seinere gjengroingsstadier). Artssammensetning med forekomst av litt kalkkrevende arter som ikke er vanlige i den tilsvarende kalkfattige kartleggingsenheten T32-C-1, som f.eks. bleikstarr, setergråurt, skogstorkenebb, legeveronika, engfiol og rødsvingel.  Seinere gjengroingsstadier på tett grasdominert mark kan ha sparsomt mosedekke pga. mye daugras.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer i ulike terrengposisjoner, vanlig i flatt til svakt hellende terreng, i forsenkninger mm. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei og skog. FF: Grasdominans gir oftest klar, middels mørk grønn farge i flyfoto; mørkere farge ved økende innslag av lyngarter. Fuktige partier framtrer som mørkt grønne. Tekstur og farge varierer lite innen regioner. Spredt einer framtrer tydelig som mørkere partier i FF. Når tresatt, styrer tresjiktsdominanten(e) tekstur og farge i flyfoto.

Utbredelse og regional fordeling

Finnes over hele landet (BN-LA; O3-C1).

Viktigste forvekslingstyper