Lavvokst, sluttet, engvegetasjon dominert av salttolerante graminider og urter. Kartleggingsenheten ligger i øvre del av landstranden (øvre geolitoral- og supralitoralbeltet) 

Økologisk karakteristikk

Øvre del av strandeng (øvre geolitoral- og supralitoralbelte) på beskyttede, lite erosjonsutsatte steder, oftest på finmateriale (silt og leire), men iblant på grus. Oversvømmes av sjøvann ved høyvann eller springflo. Veldrenert, uten saltanriking. Brakkvannspreg på steder med tilførsel av ferskvann. Urterik vegetasjon som domineres av strandplanter og salttolerante landplanter. i tillegg til strandplanter. Strandenger oppstår naturlig etter hvert som nytt land blottlegges gjennom landheving. I Nord-Norge er lavvokste, urterike strandenger stabile over lang tid, også i øvre del av fjærebeltet. I Sør-Norge er denne kartleggingsenheten oftest dominert av takrør og andre høyvokste arter, mens strandenger med kortvokst engpreg oftest er et resultat av sterk beiting. Artssammensetningen overlapper mellom naturlige og semi-naturlige strandenger (T33), men beitespor, tydelig innslag av semi-naturlige engarter og informasjon om skjøtsel kan være en hjelp til å skille disse. og derfor semi-naturlige strandenger (T33). Strandenger med lavvokste urter og gras kan være artsrike, og flere sjeldne karplanter er knyttet til typen. Dype, permanent pøler i strandenger tilhører saltvannsbunn, oftest på sedimentbunn. Fragmenter med strandengplanter på mer eller mindre eksponerte berg som mottar saltsprut langs kysten er vanlig. Disse flekkene tilhører strandeng, ikke strandberg (T6), og kartlegges etter vanlige kartleggingsregler.  

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Svakt hellende flater i ytre deler av strandeng. Oftest jevn struktur. Flyfoto: Farge oftest lys grønn til grønn; eventuelle driftvoll-innslag ses som mørke striper. Jevn tekstur. Tekstur og farge konsistent innen regioner. Tidevannsnivå ved fototidspunktet påvirker synligheten i flyfoto.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Finnes langs hele kysten. Regionale utforminger med karakteristisk artssammensetning for sørlige og nordlige strandenger.

Viktigste forvekslingstyper