Kalkfattig og intermediært moderat våtsnøleie forekommer på permanent våt mark i snøleier i fjellet. Vegetasjonen preges av et åpent feltsjikt med gramindier og urter. Bunnsjiktet er mosedominert med flekker med naken stein og grus. På grunn av jordflyt er jorda ofte ustabil.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter snøleier på mer eller mindre permanent overrislet mark i fjellet. Typen finnes nedenfor store snøfonner og tilføres smeltevann fra disse gjennom store deler av vekstsesongen. I lavalpin finnes den typisk i konkave forsenkninger i terrenget, men høyere opp kan den dekke større arealer også i flatt eller skrånende terreng. Moderate snøleier smelter ut relativt tidlig i sesongen (5-20 døgns vekstsesongreduksjon) og kjennetegnes blant annet ved mangel på lyngarter. Seine våtsnøleier smelter ut seinere i vekstsesongen og karakteriseres ved at mange karplanter mangler og at jordflyt er mer vanlig. Skilles fra kalkrike våtsnøleier ved forekomst på kalkfattig mark og mangel av kalkkrevende arter. Den stadige tilførselen av smeltevann og langvarig snødekke gir en artssammensetning med sterkt innslag både av snøleiearter og arter typisk for myr og kilde. Permanent vannmetning skiller mot snøleier på fastmark. Relativt rask nedbrytning grunnet rikelig tilførsel av friskt smeltevann, sammen med bortvasking av organisk materiale medfører lavt innhold av organisk materiale og derfor ikke torvdannelse.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt terreng eller skrånende flater og forsenkninger i terrenget, oftest nedenfor snøfonner.

Utbredelse og regional fordeling

LA-HA, O3-C1. Vanligst i øvre del av lavalpin og mellomalpin sone, kun spredt i høyalpin. Vanligst i oseaniske fjell.

Viktigste forvekslingstyper