Svakt kalkrikt moderat snøleie karakteriseres av artsrik og frodig, engpreget vegetasjon med et feltsjikt av middels kalkkrevende graminider og urter. Vedaktige planter har liten betydning. Bunnsjikt består hovedsakelig av moser, men er dårlig utviklet.

Økologisk karakteristikk

Moderate snøleier kjennetegnes ved et middels langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid. Snøen smelter som oftest ut i juni. T7-C-6 finnes på fastmark i skråninger på noe kalkholdig jord. Moderate snøleier kan være både veldrenerte og fuktige, slik at innslag av fuktighetskrevende arter kan forekomme. Forekommer i LA og nedre del av MA i nedre deler av rabbe-snøleiegradienten. Grenser nedad mot seine snøleier og oppover mot leside og fjellhei, men merk at fullstendige terrengprofiler med typisk sonering ofte ikke finnes. Trinnene langs rabbe-snøleiegradienten kan derfor fordele seg annerledes i terrenget. Skilles fra fattigere typer ved relativt høyt innhold av kalkkrevende arter, både graminider, urter og moser. Moderate snøleier kan også forekomme på åpen mark nedenfor skoggrensen på steder der mye snø samles og blir liggende lenge utover vekstsesongen.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper