Stein- og grusdominert mark med mye finmateriale mellom steinene. Fragmentarisk vegetasjonsdekke dominert av tueplanter, graminider og snøskyende moser og lav. Vedaktige arter og starr mangler. Frosthevingsprosesser og polygonmark vanlig.

Økologisk karakteristikk

Polarørken er stein- og grusdominert mark som forekommer nord for, eller ovenfor sonen med arktisk tundra (over 200-500 m o.h.). Naturtypen er resultatet av frostforvitring som danner et fint til middels grovt substrat, det vil si kornstørrelser fra silt i oppfrysningsflekker til dominans av grus og stein.

Sterkt kalkrik polarørken er knyttet til karbonatbergarter som marmor og dolomitt. Slike bergarter forvitrer oftest som grus eller finere fraksjoner, ofte avhengig av krystallstrukturen i utgangsbergarten. Siden det ofte er liten variasjon i vitringsmaterialets kornstørrelse blir ikke frostprosessene så synlige slik at polygonmark kan være vanskelig å påvise. Vegetasjonsdekket er oftest svært sparsomt, og typen fremtrer ofte som store grusflater med spredte individer av karplanter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Oftest store, sammenhengende og vide flater. Kan forekomme helt ned til havnivå.

Utbredelse og regional fordeling

APDZ. Som sonal type i nordlige og østlige deler på Svalbard, og i tillegg som høydeutforming i alle deler av Svalbard, over 200-500 m o.h.

Viktigste forvekslingstyper