Kalkfattige strandberg består av nakent berg eller lav- og mosedominert vegetasjon på berg i supralitoral sone. Den forekommer på kalkfattig bergrunn.

Økologisk karakteristikk

Kalkfattige strandberg omfatter berg og store steinblokker i supralitoral sone. Dette er nakne berg uten jorddekke og vegetasjonen domineres av salttolerante lav og moser. Karplanter mangler, men salttolerante karplanter kan finnes i sprekker i berget. Typen forekommer hyppigst og med størst dekning på eksponerte berg på ytterkysten som utsettes for regelmessig bølgesprut, og i områder med stor tidevannsforskjell. I fjordstrøk kun som smale soner nær sjøen. Mot saltvannsystemer trekkes grensen ved øvre grense for rur og strandsnegl og ved nedre grense for laven marebek som ses som et svart belte. Ovenfor marebek er det ofte et oransje messinglavbelte. Oppover strekker strandbergene seg så langt som det er distinkt innslag av salttolerante eller saltpreferende arter. Forekomst av strandengfragmenter og strandengplanter (f.eks. strandstjerne og strandkjempe) i bergsprekker kan være en hjelp ved avgrensing. Slike fragmenter med strandengplanter tilhører strandeng, ikke strandberg (T6), og kartlegges etter vanlige kartleggingsregler. Skilles fra nakent berg (T1) ved forekomst av salttolerante arter. Åpen grunnlendt mark har tynt jorddekke og forekomst av arter som ikke tåler sterk saltpåvirkning, blant annet lyngarter som krekling og røsslyng. I nedre del har saltinnhold større betydning enn kalkinnhold slik at artssammensetningen er relativt lik på kalkrike og kalkfattige bergarter. I bølgesprutsonen avgrenses kalkfattige strandberg ved mangel på klart kalkkrevende arter og bergartens kalkinnhold.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Finnes på svaberg, knauser eller bratte berg langs eksponerte havstrender. Grensa mot sjø avhengig av tidspunkt for flybilder. Marebek-beltet ses ofte som en svart sone. Grensa mot annen åpen vegetasjon på landsiden vanskelig å avgjøre i flybilder.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes på svaberg, knauser eller bratte berg langs eksponerte havstrender. Grensa mot sjø avhengig av tidspunkt for flybilder. Marebek-beltet ses ofte som en svart sone. Grensa mot annen åpen vegetasjon på landsiden vanskelig å avgjøre i flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-OC. Finnes langs hele kysten.

Viktigste forvekslingstyper