Steindominert rasmark som enten er uten vegetasjon eller med spredt mose- og lav-vegetasjon.

Økologisk karakteristikk

Intermediær og svakt kalkrik har en består av stein som har rast ned fra ovenforliggende berg gjennom steinskred og steinsprang. Den skilles fra åpen grunnlendt (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkhei- og eng (T16) ved å mangle jorddekke og ved å være mose- og lavdominert. Intermediær og svakt kalkrik har fra annen rasmark ut fra størrelse på forvitringsmaterialet med stein (størrelse mellom ca. 6 og 26 cm), og ut fra kalkinnhold i Berggrunnen. Kartleggingsenheten har noe mer kalkkrevende arter enn kalkfattige enheter, menn mangler svært kalkkrevende moser og lav. Den er ikke uttørkingseksponert og karakteriseres derfor av mer fuktige forhold. Med uttørkingslett menes luftas fuktighet nær marka og i T13-C-13 er luftfukter relativt høy og stabil (ikke eller eller temmelig lite uttørkingseksponert). Uttøringslett er blant annet avhengig av sollett, som avtar bak et lukket tresjikt, i trange kløfter eller i N-NØ-vendte lisider. Steinurer er en av dem. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med 2000 arter er satt opp.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper