Svakt kalkrik leside er et artsrikt og frodig natursystem karakterisert av kalkkrevende lågurter, høystauder og graminider med innslag av busker og lave krypende viere, der rynkevier dominerer. Bunnsjiktet er mosedominert.

Økologisk karakteristikk

På kalkrikmark i hellende terreng med stabilt snødekke. Forekommer i LA i midtre deler av rabbe-snøleiegradienten. Grenser nedad mot snøleier og oppover mot lynghei og lavhei. Tykt snødekke gir god beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer. Jordsmonnet er sjelden frosset og normalt ikke utsatt for jordflyt (solifluksjon). Snøen smelter relativt tidlig og gir god markfuktighet og lang vekstsesong. Skilles fra fattigere typer ved innslag av mer kalkkrevende arter (lågurtindikatorer) og svært lite lav.

Utbredelse og regional fordeling

LA, O3-C1. I hele landet.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende terreng, skråninger. Svakt kalkrik leside har ofte et brunt skjær, aldri sterkt grønn.

Viktigste forvekslingstyper