Artsrik og frodig naturtype karakterisert av kravfulle lågurter, høgstauder og graminider med innslag av busker og lave krypende viere, der rynkevier dominerer. Mosedominert bunnsjikt.

Økologisk karakteristikk

På kalkrik, jorddekt fastmark i hellende terreng med stabilt snødekke. Forekommer i LA i midtre deler av rabb-snøleiegradienten. Grenser nedad mot snøleier og oppover mot lynghei eller lavhei. Tykt snødekke gir god beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer. Jordsmonnet er sjelden frosset og normalt ikke utsatt for jordflyt (solifluksjon). Snøen smelter relativt tidlig og gir god markfuktighet og lang vekstsesong. Skilles fra fattigere typer ved innslag av mer kalkkrevende arter og svært lite lav.

Utbredelse og regional fordeling

LA, O3-C1. I hele landet, men mest i snørike fjell.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende terreng, skråninger. Svakt kalkrik leside har ofte et brunt skjær, aldri sterkt grønn.

Viktigste forvekslingstyper