Fast berg enten uten vegetasjon eller dominert moser, noe lav og spredte karplanter.

Økologisk karakteristikk

Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på flatberg, bergknauser eller bergvegger på beskyttede, ofte skyggefulle steder, som i kløfter, i nordvendte skråninger eller under tresjikt der luftfuktigheten er stabilt høy. Skilles fra andre kartleggingsenheter innen nakent berg ved dominans av moser og fuktighetskrevende lavarter og ved forekomst på litt kalkfattige til svakt intermediære bergarter. Arter tilpasset sterkt intermediære eller rikere berggrunn mangler. Karplanter kan forekomme i sprekker og på små hyller. Slike mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i naturtypen når de er helt omsluttet av nakent berg. Variasjon i artssammensetning også knyttet til overrisling, flomutsatthet på berg langs elver, fossesprut, naturlig gjødsling på fuglesteiner og avvikende kjemisk sammensetning (jernrikt).

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB og ASHTZ, O3-C1.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.

Viktigste forvekslingstyper