Svakt kalkrik fjell-lavhei består av svært artsrik vegetasjon med lavt feltsjikt av dvergbusker, urter og graminider. Bunnsjiktet er velutviklet med lav og med innslag av tørketilpassende moser.

Økologisk karakteristikk

Typen opptrer på kalkrik mark rett nedenfor rabb eller på store avblåste flater i svakt hellende terreng. Særlig utbredt i øvre del av LA og MA i øvre deler av rabbe-snøleiegradienten. Snødekket er tynt og ustabilt og gir mindre beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer enn i leside og fjell-lynghei. Snøen smelter tidlig ut, og god drenering kombinert med sterk vind gir liten markfuktighet og lang vekstsesong. Noe fuktigere enn T3-C-6. Skilles mot fattigere typer ved noe innslag av kalkkrevende urter og moser (lågurtindikatorer), og mindre lavdekke. Røsslyng erstatter dvergbjørk i O2.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til svakt hellende terreng. Lys farge pga. høy lavdekning.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Viktigste forvekslingsenheter