Består av naken silt og leire eller lavvokst, pionerpreget vegetasjon med moser, lav og karplanter på regelmessig forstyrret mark.

Økologisk karakteristikk

Silt- og leirskred omfatter mark på ustabilt substrat, dominert av silt og/eller leire. Typen finnes i bratte skråninger med aktive massebevegelsesprosesser som fører til hyppig skredaktivitet, der stadig utglidning av løsmasser gir småskala variasjon av naken silt eller leire og pionerpreget vegetasjon. Med skred menes at det er løsmassene selv som raser ut, til forskjell fra ras, der løsmassene raser over underlaget. Skred forekommer hyppigst langs elver og bekker som renner gjennom løsmasselag, f.eks. i raviner. Elver som undergraver skråninger vil på grunn av sideerosjon fra vannet, holde skråningen bratt og sørge for at skredmarka stadig forstyrres av gjentatte mindre skred og derved holdes åpen. Skredintensiteten kan variere, men er sterkt nok til at artssammensetningen er vesentlig forskjellig fra tilsvarende stabil mark. Skred innebærer starten på en primærsuksesjon. Små, hyppige skred resulterer i at mineraljord blottlegges nok til at artssammensetningen får innslag av forstyrrelsestolerante pionermoser, og karplanter. Typisk er variasjon med naken silt eller leire der skred nylig har gått og vegetasjonsdekte områder der det er lenger tid siden siste skred. Over tid kan spredte busker etableres. Dersom skredaktiviteten opphører vil suksesjonen resultere i skog. Artssammensetningen er dårlig undersøkt. Naken silt og leire i veksling med pionervegetasjon preger kartleggingsenheten. Skilles også fra andre skredmarker etter substrat. 

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer i bratte skråninger. Silt- og leirskred skilles i flybilder fra omkringliggende vegetasjon etter farge og terrengform.

Utbredelse og regional fordeling

Utbredelse ukjent, trolig BN-MB, O3-OC.

Viktigste forvekslingsenheter