Fuglefjell-enger er tett og frodig gress- og urtedominert engvegetasjon som forekommer mest typisk i bratte skråninger under fuglefjell. Typen kan også forekomme på holmer og nes langs kysten med høy fugletetthet.

Økologisk karakteristikk

Fuglefjell-enger dannes i skråninger i og nedenfor fuglefjell. Fuglegjødslingen gir et jordsmonn med svært høyt innhold av fosfor og nitrogen, som mer eller mindre overstyrer variasjon knyttet til mineralnæring langs kalkinnholdgradienten. På fuglegjødslede steder utvikles en vegetasjon dominert av arter som utnytter forhøyede nitrogen- og fosfor-konsentrasjoner. Engene er fattige på moser, og lav mangler som regel. Innenfor typen er det variasjon i artssammensetning knyttet til mengde fosfor og nitrogen. Skilles fra kildepåvirkede fuglefjellenger ved å ha mindre innslag av arter som favoriseres av friskt kildevann, som høystauder. Oftest artsfattig, da kun et fåtall arter tåler sterk naturlig gjødsling. Fuglefjell-enger beites ofte av sau. Semi-naturlige enger mangler det tydelige innslaget av nitrofile arter som forekommer i T8-C-1.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Skilles fra omkringliggende berg ved tydelig grønnfarge. Ofte skyggeeffekter på flyfoto på grunn av hellende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-OC. Vanligst langs ytterkysten fra MR til Fi.

Viktigste forvekslingstyper